Rodinné podnikání má hluboké kořeny sahající do dávné minulosti. Člověku jsou totiž zcela přirozené takové vlastnosti jako podnikavost a s tím související podnikání. Nebýt těchto vlastností, nemohla by se společnost úspěšně vůbec rozvíjet.

GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Student´s Survey)

GUESSS je zkratkou anglického názvu průzkumu podnikatelského ducha univerzitních studentů. Průzkum je zaměřený na postoje, myšlenky a aktivity studentů vysokých škol a univerzit ve světě. První průzkum byl realizován v roce 2003 na univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku, která je garantem daného průzkumu (http://www.guesssurvey.org/).

V rámci posledního aktuálního šetření roku 2016 vyplnilo dotazník 122 509 respondentů z 50 zemí včetně České republiky. Tento dlouhodobý výzkum vysvětluje preference studentů v jejich budoucím zaměstnání či zájmu o založení vlastních podniků.

Průzkum rovněž hodnotí podnikatelskou atmosféru na univerzitách, zájem a stav kurzů zaměřených na podnikání. Důležitou oblastí je rovněž hodnocení přístupu k tématu podnikání ze strany rodiny studentů a společnosti, ve které studenti žijí.

Jaká je motivace při rozhodování o zakládání nových podniků, jednak mezi studenty v České republice ale i ve světě? Jaký je mezi studenty zájem o nástupnictví v rodinné firmě?

Na tyto a další otázky přináší odpověď průzkum, jehož výsledky za rok 2016 jsou shrnuty v českém jazyce v elektronické publikaci  Antlová, K., P. Rydvalová, M., Lamr. Vztah studentů k podnikání. Liberec: TUL, 2017. ISBN 978-80-7494-380-5.

 

GUESSS 2018

Za Českou republiku se do průzkumu GUESSS 2018 zapojilo 1254 studentů z 8 vysokých škol, kromě Technické univerzity v Liberci (dále dle počtu respondentů), ze Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Hradec Králové, VŠB - Technické univerzity Ostravě, Masarykovy univerzity v Brně a Slezské univerzity v Opavě.

První výsledky GUESSS 2018 za globální šetření napříč 54 zeměmi a zpráva za Česku republiku v anglickém jazyce jsou dostupné na portále GUESSS: http://www.guesssurvey.org/publications/. Následovat bude rozpracovaná verze výzkumné zprávy v českém jazyce na přelomu roku 2019 a 2020.

Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických disparit obcí

Projekt TD03000035 je řešený s podporou Technologické agentury České republiky

Záměrem projektu je posílit výzkumné aktivity a znalosti v oblasti řešení regionálních disparit se zaměřením na obce venkovského typu, a to v kontextu jejich postavení v širším území. Za nástroj řešení nerovností je vybrán rodinný podnik jako základ pro rozvoj podnikatelského prostředí obce, venkova.

V rámci projektu byly formulovány nové postupy vymezení a hodnocení zdraví rodinných podniků a návrhy podpory jejich rozvoje v rámci řešení rozvoje podnikatelského prostředí obcí venkovského typu v širším území. Dalším výsledkem je návrh efektivního vzdělávání pro podniky rodinného typu s využitím informačních technologií; je tak položen základní kámen pro vytvoření řízené sítě mentorů pro rodinné podnikání. Ta bude v co nejvyšší možné míře odpovídat na požadavky společnosti, trhu práce a ekonomiky, bude propojena s nároky trhu práce a s dalšími nástroji dotvářejícími aktivní politiku zaměstnanosti. Snahou je předcházet problémům vylidňování malých obcí, vytvořením příznivějších podmínek pro realizaci reprodukčních záměrů mladých lidí v rámci rodinného podnikání a tím přispět k udržení teritoriální soudržnosti. Viz Zpráva z výzkumu v obcích do 2000 obyvatel.

 

Více informací o projektu zde https://efis.tul.cz/td03000035

Ekonomická fakulta TUL  ©  2019

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

KANCELÁŘ ANALÝZ A STUDIÍ

Ekonomická fakulta TUL

Voroněžská 13

460 01 Liberec

Tel. 48535 2217

Mobil:734 396 900